Ud
veks
ling

Som studerende på Københavns Universitet har du mulighed for at tage på udveksling.

Retningslinjer for rejselegat

Når man ansøger om rejselegat hos FN, er der nogle retningslinjer man skal overholde.

Først og fremmest skal man være medlem af FN, for at man overhovedet kan søge økonomisk støtte (rejselegat) hos FN, og  beløbet skal mindst være 500 og maksimalt 2.000 kr. Udvekslingen skal under alle omstændigheder være studierelevant og have givet ECTS-point til sin uddannelse. Til sidst, kan man også først søge, når man er hjemvendt fra udveksling, altså kan man ikke søge før rejse.

Opfylder man retningslinjerne, skal man udfylde ansøgningsskemaet og sende det til bestyrelsesmedlem, Mette Møller Jensen på mail: mette-moeller@live.dk

En mere i dybdegående beskrivelse af kriterier samt hvordan ansøgningen skal udformes, kan findes i nedenstående uddrag af FN’s vedtægter om tildeling af rejselegat.

Generelle bestemmelser

§ Ansøgningsberettigede er medlemmer af Foreningen af Naturressourcestuderende
§ Der gives kun rejsetilskud til rejsemål udenfor Danmark
§ Bevillingens størrelse vil afhænge af udvalgets midler
§ Ophold hvor der opnås ECTS-point forfordeles
§ Maximalt tilskud udgør kr. 2.000. Minimum tilskud kr. 500
§ Der kan ikke gives tilskud til det samme rejsemål mere end én gang til samme person
§ Endelig skal punkt 3, A-K være opfyldt til fulde. Hvis flere rejste sammen skal gruppen indsende en fælles ansøgning.
§ Alle som modtager tilskud skal videreformidle udbyttet af deres rejse. Dette kan gøres ved deltagelse i et fælles rejseaften arrangeret af FN/FB og derudover i form af en/ flere artikler i relaterede tidsskrifter.

Kategorier af rejser og disses særlige betingelser

A) Rejser i forbindelse med storopgaver, ekskursioner samt studierejser arrangeret på eget initiativ
B) Kongresser og seminarer, der er relevante for studiet
C) Repræsentative rejser, jubilæer, fester o.lign. hvortil foreningen (FN) har modtaget invitation

For B) og C) tages om nødvendigt hensyn til, hvorvidt ansøgeren ikke tidligere har modtaget penge fra foreningen til dette formål.

Ansøgningens udformning
Ansøgningen skal fremsendes i et samlet pdf-format med følgende indhold:
 • Fulde navn, relevante personoplysninger (studieretning osv.) samt det kontonummer, som legatet ønskes overført til

 • Angivelse af fornødent medlemskab af FN (dokumentation, f.eks. i form af oversigt fra Jordbrugsakademikerne, vedlægges)

 • Angivelse af det ansøgte beløb

 • Rejsemål

 • Formål med turen (fagområder, kongresser mv.), program m.v. vedlægges

 • Finansiering, herunder udgifter/indtægter

 • Klar dokumentation for at man har været af sted og studierelevans. Der skal være underskrift el. stempel på papirerne

 • Dokumentation af evt. etablerede kontakter

 • Dokumentation for afholdte foredrag, indlæg i div. tidsskrifter efter hjemkomst

 • Hvis der søges som gruppe, angives navn på samtlige deltagere

 • Oplysninger om tilskud fra anden fundraising

Tidsfrist:
 • Der kan først søges efter hjemkomst

 • Der skal senest søges et år efter hjemkomst

 • Uddelingen af legatmidler sker normalt én gang i blok 2 og én gang i blok 4

Behandling af ansøgninger:

Behandling af ansøgning varetages af FN’s bestyrelse, med undtagelse af bestyrelsesmedlemmer, der selv søger legatet. Fem bestyrelsesmedlemmer er beslutningsdygtige. Hvis der ansøges om flere midler end der er rådighed over, prioriteres ansøgningerne efter følgende generelle retningslinjer:

 • Studierejser hvor der er opnået ECTS-point

 • Til fordel for studerende, der rejser ud for at repræsentere FN og skabe kontakter til gavn for andre

 • Studierejser uden for FN-regi, hvor der skabes kontakter til gavn for andre studerende

 • Studierejser, hvor den studerende får et højt fagligt udbytte

 

————————————–—————————IN ENGLISH——————–———————————————

 
Guidelines for the FN exchange scholarship

To recieve the FN Exchange Scholarship, you must fulfill the listed guidelines/requirements. If you meet the guidelines, you must fill the application form and send to board member, Mette Møller Jensen  (mette-moeller@live.dk)

General rules:

 • The applicant has to be a member of The union of Natural Ressource Students (FN)

 • You can only be granted a contribution if your travel was outside of Denmark

 • The size of grant will depend of FN’s means

 • Travels that end up with achieving ECTS-point will have an advantage

 • Maximum contribution is 2000 kr. Minimum contribution is 500 kr.

 • There can only be one contribution to the same travel goals for the same person

 • Finally point 3, A-K in the application form needs to be fulfilled completely. If more several people are traveling together, the group must send in one joined application

 • Everybody who receives a contribution must communicate the profit of the journey. This can be achieved by participating in a joined travel evening arranged by FN/FB and by publish one or more articles in related magazines

Categories of travels and theirs special terms 

A) Travels in connection with big exercises/papers, excursions and study travels arranged on your own initiative
B) Congresses and seminars that has a relevance for your study
C) Reprehensive travels, jubilees, parties and similar things where FN has received an invitation

For B) and C) there will have to be taken into account if the applicant has received money from FN to this porpoise earlier.

The applications design 

The application has to be send in one document (Pdf) with the following contents:

 • Full name, relevant person information (what you study and so on), the account number that the grant wishes to be transferred to

 • Proof of membership of FN (documentation in form of oversight from JA needs to be enclosed)

 • Statement of the wanted amount

 • Travel destination

 • Aim of the travel program have to be enclosed

 • Financing, hereby means expenses/income

 • Clear documentation for the travel and the relevance of your study, there need to be a signature ore stamp on the documents

 • Documentation of possible established contacts

 • Documentation of held talks, contribution in magazines after coming home

 • If a group seeks support you will have to give the name of all the participants

 • Information in case of other fundraising

Deadline: 
 • Can first be applied for after coming home

 • Deadline is a year after coming home

 • The grant will be handed out one time in block 2 and one time in block 4

Applications will be processed by:

Processing of the applications is taken care of FN’s board with exception of board members who seeks the grant them self. Five board members are capable of making the decisions. If there is applied for more money than the fond has, the priority of the application will happen after the following guideline:

 • Travels where you have achieved ECTS-points

 • In advantage of students who travels out to represent FN and to create contacts in benefit of others

 • Travels outside FN-reign where you create contacts in benefit of other students

 • Travels where you gain a highly educational profit

Foreningen af
Naturressource
studerende

E-mail

naturstud@gmail.com


Foreningen af Naturressourcestuderende

Dyrlægevej 9

1870 Frederiksberg C

 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon
 • White LinkedIn Icon

Sidst redigeret 11.10.2018

@2017 Foreningen af Naturressourcestuderende

fn_logo_text.png