Velkommen til FN's Bestyrelse 21/22


 
KASPER.jpg

Forperson / Chairperson

Casper Hoffmann
E-mail: 
hoffmann.casper@gmail.com

Formandens fornemmeste opgave i FN’s bestyrelse er at have det overordnede overblik og repræsentere  FN udadtil. Som formand har man blandt andet tæt kontakt til JA og de andre faglige foreningers formænd, således at de  studerendes interesser sikres bedst muligt.

The Chairman’s most important task, as a part of FN’s board, is to have the broad overview and to represent FN externally. As Chairman you, among other things, keep a close contact to JA and the other academic associations’ Chairmen, so that the interests of the students are ensured in the best possible way.

Næstforperson / Vice Chairperson

Amalie Thams
E-mail: 

Som næstformand i FNs bestyrelse er den primære opgave at agere stedfortræder for formanden, såfremt denne ikke har mulighed for at møde op. Derudover har man selvfølgelig mulighed for at påtage sig andre opgave, ligesom man er ansvarlig for at låne FN’sanlæg ud.Derudover er det næstformandens opgave at agere sekretær i FNs bestyrelse og dermed tage referater til bestyrelsesmøderne og lægge dem op på hjemmesiden. Derudover kan man også hjælpe de andre bestyrelsesmedlemmer med forskellige opgaver, hvis man har tid og lyst.

The primary task as vice-chairman in the board of FN is to act as deputy for the chairman in case this person is unable to attend. In addition, one can be assigned other tasks, such as the responsibility of renting out the stereo.As well as vice-chairman, it is your job to write the minutes of the Board meetings and to upload it on the homepage. In addition, you can help the other Board members with different tasks if you have the time.

Billede-på-vej.jpeg
Billede-på-vej.jpeg

Kasserer / Treasurer

David Ethelberg
E-mail: 

Som kasserer i FNs bestyrelse er den primære opgave, at holde styr på FNs økonomi. Man skal løbende holde øje med indtægter og udgifter. Derudover har kasseren til opgave at sikre en forrentning af foreningens egenkapital. Kasseren skal til generalforsamlingen fremlægge årsregnskabet for det foregående regnskabsår samt et budget for det kommende regnskabsår.

As Treasurer of the FN Board the primary task is overseeing the finances, incomes and expenses of the union. One must continuously monitor the incomes and expenditures of the union, in addition with ensuring a return on the unions equity. At the General Assembly the treasurer must present the financial statements for the preceding year and a budget for the coming year.

SUNDråds Repræsentant / HEALTH council Representative

Sofie Brorson Vetner
E-mail: 

Som SUNDrådsrepræsentant repræsenterer man FN i SUNDrådets hovedbestyrelse. Sammen med medlemmer fra alle andre fagråd/faglige foreninger på SUND arbejdes der overordnet for et forbedret studie- og undervisningsmiljø. Det er gennem de faglige foreninger/ fagråd, at hovedbestyrelsen bliver gjort opmærksomme på de problemer, som FN’s medlemmer har. Som medlem af SUNDrådets forretningsudvalg repræsenterer man de studerende Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Forretningsudvalget er ledelsens kanal til de faglige foreninger/fagråd/de studerende – men også de studerendes kanal til ledelsen.

Samtidig er det en væsentlig del, at SUNDrådet har kontakt til Studenterrådet og Akademisk Råd, for at skabe et bredt og fyldestgørende overblik for de studerende over, hvad der foregår i den studenterpolitiske debat.

The HEALTH council Representative is representing FN at the HEALTH council Board. Along with members of the other academic unions the generally task is to improve the study and educational environment at the Faculty of Health and Medical Sciences.
It is through the academic unions, the Board of HEALTH council will be informed about the problems that members of FN have. The HEALTH council Representative is also a member of the HEALTH council's executive committee which represents the students at the faculty level. It is through the executive committee that the management of Health and Medical Sciences is getting in contact with the academic associations and with the students, but at the same time it is also the student’s way to the management of Health and Medical Sciences.
Another essential part of the HEALTH council Representative job is to be in contact with the Studenterrådet (The Student Council) and Akademisk Råd (The Academic Council) to create a broad and comprehensive overview of the student political debate.

Billede-på-vej.jpeg
SIGRID.jpg

Interessegruppekontakt / Interest Group Contact

Sigrid Hyldegaard Djernæs
E-mail: 
sigrid.djer@gmail.com

Som interessegruppekontakt, er man kontaktledet mellem bestyrelsen og interessegrupperne. Den primære opgave, er at modtage ansøgninger om økonomisk støtte, fremlægge dem for bestyrelsen til møderne, og svare ansøgerne tilbage efter behandling af ansøgningen. I samarbejde med FNIS-formanden, arrangerer man desuden interesseløbet for de nye studerende, der typisk ligger den fjerde fredag efter studiestart.

As interest group contact you are the contact between the Board of Directors and the interest groups. The primary task is to receive applications for economic support, present it to the Board at meetings, and answer the applicants afterwards. Furthermore, in cooperation with the FNIS-chairman you arrange the interest group run for new students, which typically lies the fourth Friday after the summer holidays where the school year begins.

Ruskontakter / Freshmen Contacts

Ida Schnack (øverst)

E-mail: Idax4793@gmail.com

Sara Hallander Hansen (nederst)
E-mail: 

 

Som ruskontakt har man til opgave at sikre, at de nye studerende får den bedst mulige start på studielivet, ved at planlægge et introduktionsforløb og afholde rusture i slutningen af august. I fællesskab med Foreningen af Biologi-Bioteknologi's Ruskontakt har man ansvaret for at sætte rusvejleder-holdene, booke hytter og holde styr på den overordnede økonomi omkring rusturene. 
Det er også ruskontakterne der er kontakten mellem rusvejlederne, de nye studerene og institutterne PLEN og IFRO.

As the Freshmen Conact you have to make sure that the new students will get a good start at the University, by arranging a great freshmen’s trip in the end of August. In partnership with the Freshmen Contact from The Union of Biology-Biotechnology Students you have the responsibility of choosing the tutors and keep track of the overall budget of the fresher trip.

The Freshmen Contacts are the link between the tutors, the new students and the Institutes PLEN and IFRO.

SCHNACK.jpg
Billede-på-vej.jpeg
Billede-på-vej.jpeg

SCIENCEråds Repræsentant / SCIENCE council Representative

Signe Berner
E-mail:
fmv923@alumni.ku.dk

Som SCIENCErådsrepræsentant repræsenterer man FN i SCIENCErådets hovedbestyrelse. Sammen med medlemmer fra alle andre fagråd/faglige foreninger på SCIENCE arbejdes der overordnet for et forbedret studie- og undervisningsmiljø. Det er gennem de faglige foreninger/ fagråd, at hovedbestyrelsen bliver gjort opmærksomme på de problemer, som FN’s medlemmer har. Som medlem af SCIENCErådets forretningsudvalg repræsenterer man de studerende på fakultetsniveau. Forretningsudvalget er ledelsens kanal til de faglige foreninger/fagråd/de studerende – men også de studerendes kanal til ledelsen.

Samtidig er det en væsentlig del, at SCIENCErådet har kontakt til Studenterrådet og Akademisk Råd, for at skabe et bredt og fyldestgørende overblik for de studerende over, hvad der foregår i den studenterpolitiske debat.

The SCIENCE council Representative is representing the FN at SCIENCE council Board. Along with members of the other academic unions the generally task is to improve the study and educational environment at The Faculty of Science.
It is through the academic unions, the Board of SCIENCE council will be informed about the problems that members of FN have. The SCIENCE council Representative is also a member of the SCIENCE council's executive committee which represents the students at the faculty level. It is through the executive committee that the management of SCIENCE is getting in contact with the academic associations and with the students, but at the same time it is also the student’s way to the management of SCIENCE.
Another essential part of the SCIENCE council Representative job is to be in contact with the Studenterrådet (The Student Council) and Akademisk Råd (The Academic Council), to create a broad and comprehensive overview of the student political debate.

Campusudvalgsrepræsentant / Campus Committee Representative

Mathilde Eriksen
E-mail: 

Campusudvalgets primære opgave er at arbejde for et godt studiemiljø på Frederiksberg Campus. Dette gøres gennem et tæt samarbejde med de faglige foreninger samt en fælles kontakt med alle de tværfaglige foreninger. Campusudvalget oprettede facebooksiden Frederiksberg Campus for at give de studerende et forum for kommunikation. Ligeledes varetage vi i Campusudvalget kommunikationen mellem de studerende til Academic books, kantinen og andre instanser på campus. Idet vores formål er et godt fælles studiemiljø, er vi altid meget interesseret i at høre fra studerende der har forslag og gode ideer. Kontakt os endelig!

The main purpose of the Campus Committee is to improve the study environment on Frederiksberg Campus. We do this in close cooperation with the different academic unions e.g. FN as well as the more social associations. The Campus committee have established a platform for communication among students by the Facebook page Frederiksberg Campus. We also try to have a close contact with Academic books and the Cafeteria. All suggestions and comments regarding the study environment are welcome, feel free to contact us!

Billede-på-vej.jpeg
Billede-på-vej.jpeg

UPF Forperson / Chairperson of UPF

Alexander Rosenberg
E-mail: 

UPF er UddannelsesPoltisk Forum, som består af de studerende, der sidder i undervisningsudvalg, studienævn og institutråd. De koordinerer FN’s uddannelsespolitiske indsats og mødes en gang pr. blok. Formanden for UPF sidder i bestyrelsen og sørger for arbejdet i UPF tages videre.

UPF is Education Policy Forum, which consists of students sitting in teaching committees, study committees and department councils. They coordinate the FN’s education policy efforts and meet once time pr. block. The chairman of UPF is on the board and make sure the work of UPF are taken on.

Arrangementskoordinator FNIS Forperson / Chairperson of FNIS

Johanne Andersen

E-mail: 

Den vigtigste opgave som arrangementskoordinator er at skabe faglige og sociale arrangementer for alle studieretningerne under FN. På den måde kan de studerende møde hinanden på tværs af årgange og studieretninger til faglige, sociale og hyggelige arrangementer.

Læs mere om hvad FNIS er og hvordan du kan blive medlem her.

The most important task as coordinater for arrangements is to coordinate academic and social arrangements amongst the many different education programmes represented by FN. This is a way for the many students to meet other students and make friendships across different fields of study.

Read more about FNIS and how to become a member right here.

Billede-på-vej.jpeg
RØD.jpg

PR/Web Koordinator / PR/Web Coordinator

Camilla Rød
E-mail:
roed.1011@gmail.com

Som PR-koordinator i FN sørger man for, at videreformidle hvad der sker i foreningen til medlemmerne. Det kan være alt fra Åbent Kontor, til faglige eller sociale arrangementer. Dette sker på Facebook, nyhedsbrevet og her på hjemmesiden. PR-koordinatoren udvikler og præger ligeledes FN’s ansigt udadtil gennem hjemme- og Facebooksiden. Vi er også på andre SoMe's som Instagram og LinkedIn.

Tjek vores SoMe side ud her.

As PR-coordinator in FN your task is to communicate the FN related activities to the members of FN. The acitivites can be anything from Åbent Kontor, or being academic/social events. We reach out to the members at our Facebook page, the newsletter and the home page. We are also on other SoMe's like Instagram and LinkedIn.

Check out our SoMe page right here.

Menigt Medlem / Ordinary Member

Nethe Bjerregard Pedersen

E-mail:

Som menigt medlem af FN’s bestyrelse hjælper man til der, hvor man har lyst og hvor der er brug for det. Man kan i løbet af året hjælpe med at stable forskellige faglige og sociale arrangementer på benene. Man har ikke nogle specielle ansvars-
områder, så der er meget frie rammer.

As an ordinary member of the board of FN your job is to help where it is needed and wherever you want to. During the year, you have the possibility to help, plan and see through different educational and social events. As an ordinary member, you do not have a specific area of responsibility and therefore you are free to work with projects of your own interest. A good place to start you career as a Board member!

Billede-på-vej.jpeg

Her kan du læse om bestyrelsens medlemmer, og hvad deres rolle er på de forskellige poster.